Frequently Asked Questions

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap GreenPulse Finance cvba?

– in de statuten van de cvba, die u hier kan raadplegen
– in de informatienota, die u hier kan opvragen
– via het e-mailadres greenpulse@cooperaties.be

Hoe kan ik aandelen van GreenPulse Finance cvba kopen?

Dit kan via het inschrijvingsformulier dat u op deze website vindt.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

Er staat geen maximum grens op het aandelen dat je kan kopen. GreenPulse Finance cvba kan maximum 5.000.000 EUR ophalen.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden

Zijn er altijd aandelen van GreenPulse Finance cvba beschikbaar?

Er zijn aandelen beschikbaar als de raad van bestuur het kapitaal van GreenPulse Finance cvba open stelt.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt GreenPulse Finance cvba u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. GreenPulse Finance cvba garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 14 dagen nadat GreenPulse Finance cvba uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. GreenPulse Finance cvba kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

Wat leveren aandelen van GreenPulse Finance cvba mij op?

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico’s die ik loop als aandeelhouder?

Een uitgebreide opsomming van de risico’s eigen aan GreenPulse Finance cvba, eigen aan de sector van de hernieuwbare energie en verbonden aan het aanbod vindt U in het informatiedocument.

Hoeveel bedraagt het dividend?

De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd.
Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering.

Bestaat de garantie dat er een dividend wordt uitgekeerd?

Neen, dit hangt af van de resultaten.
Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

FOD Financiën geeft als algemene regel: “Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito’s, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting. U moet de roerende inkomsten dus niet meer in uw belastingaangifte vermelden.”
Nochtans heeft U er baat bij om de dividenden vanaf AJ 2019 (inkomsten 2018) wel in uw aangifte van de personenbelasting op te nemen.
De roerende voorheffing kan in het aanslagjaar 2019 voor het deel met betrekking op 2018 ingebracht worden in uw belastingaangifte (inkomsten van 2018). Indien het totaal aan dividenden de 1280 euro voor een koppel (want 640 euro per belastingplichtige) niet overschrijdt, is uw dividend volledig fiscaal vrijgesteld. De bij uitbetaling ingehouden roerende voorheffing op het dividend wordt verrekend met de te betalen personenbelasting. Dit is het geval gezien het gezin in ons voorbeeld slechts 420 euro aan dividenden ontvangt.
De dividenden die door GreenPulse Finance worden uitbetaald vallen onder de VVPR-bis-regeling. Dat betekent dat de ingehouden RV van 30% wordt verminderd naar 20% voor het dividend mbt het 2e boekjaar na het jaar waarin de aandelen werden aangekocht. Vanaf het 3e boekjaar na het jaar van aankoop wordt 15% RV ingehouden.

Betaal ik roerende voorheffing als ook mijn kinderen aandelen kopen?

De fiscale vrijstelling van inkomsten uit dividenden bedraagt 640 EUR per belastingplichtige. Als de totale som van alle dividenden in uw fiscaal gezin niet over dit bedrag gaat zal de roerende voorheffing integraal via uw belastingaangifte verrekend worden.
Indien het gezin meerdere aandelen aanhoudt, mag het kiezen welke roerende voorheffing verrekend moet worden, zolang het totaal aan dividenden de drempel van 640 euro (voor alleenstaande) of 1.280 euro (voor een koppel) niet overschrijden. Indien dit wel het geval is zal u in uw aangifte enkel de roerende voorheffing kunnen verrekenen tot zover deze drempel niet is overschreden.

Verlies ik als aandeelhouder van GreenPulse Finance cvba mijn fiscale vrijstelling als ik ook in andere coöperaties investeer?

Nee, de fiscale vrijstelling is geldig op alle dividenden die u ontvangt. Zolang het totaal van dividenden (exclusief beleggingsfondsen en juridische constructies) het bedrag van de fiscale vrijstelling (640 EUR per belastingplichtige) niet overschrijdt.
Aandeelhouders kunnen vrij kiezen voor welke dividenden terugvordering van roerende voorheffing te vragen. Dividenden zijn normaal aan 30% roerende voorheffing onderworpen maar er kunnen andere tarieven van toepassing zijn.

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na 5 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met een boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan GreenPulse Finance cvba. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2018 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2024.

Ik heb mijn aandelen na 5 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 5 jaar wachten om te kunnen uittreden?

Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.

Wat leveren aandelen van GreenPulse Finance CVBA mij financieel op ? Hoeveel bedraagt het dividend ?

Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders, u kan hier dus mee over beslissen rekening houdend met het resultaat.
Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze gaat door op 1 december om 15 uur.
Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Waarom wordt er roerende voorheffing ingehouden?

In haar Zomerakkoord van 2017 besliste de regering om de fiscale vrijstelling voor dividenden van aandelen van erkende coöperaties te integreren in een algemene vrijstelling.
Zoals algemeen geweten waren dividenden van erkende coöperaties tot eind 2017 voor een bedrag van 190 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Als de totaliteit aan uitgekeerde dividenden de vrijstelling van 190 euro overschreed, was de belastingplichtige wel verplicht om de dividenden op zijn belastingaangifte te vermelden.
Het Zomerakkoord breidt de fiscale vrijstelling uit naar dividenden van alle vennootschappen. Bovendien werd het vrijgestelde bedrag opgetrokken tot 640 euro. Zo wil de regering investeringen in de reële economie stimuleren en het klassieke sparen eerder ontmoedigen.

Welke gevolgen heeft de roerende voorheffing voor mij

Op uw dividend dienen wij roerende voorheffing af te houden. Maar u kan deze achteraf recupereren.
Particuliere investeerders genieten van een verrekening van de ingehouden roerende voorheffing van in principe 30% via de aangifte in de personenbelasting: de eerste schijf van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige is fiscaal vrijgesteld . Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van alle Belgische en buitenlandse bedrijven. Maar deze vrijstelling geldt niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies.
De vrijstelling geldt dus ook voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Greenpulse Finance cvba.

Voorbeeld:

In boekjaar 2018-2019 had u met het gezin van drie personen elk voor 5.000 euro aan aandelen. Als dividend nemen we 3.5%. Voor de aandelen die gedurende het ganse boekjaar in bezit waren ontvangt elke persoon een bruto dividend van 175 euro wat samen op 525 euro komt. Er wordt per persoon 30% roerende voorheffing ingehouden oftewel 52.5 euro x 3 personen = 157.5 euro. Effectief wordt er dus netto 122.5 euro per persoon (totaal 367.5 euro) uitgekeerd.
Het onderdeel van de roerende voorheffing met betrekking op 2018 kan in het aanslagjaar 2019 ingebracht worden in uw belastingaangifte (inkomsten van 2018). Indien het totaal aan dividenden de 1.280 euro voor een koppel (640 euro per belastingplichtige) niet overschrijdt, kunt u de roerende voorheffing (157.5 euro) gedeeltelijk verrekenen met de te betalen belasting of recupereren indien geen belasting verschuldigd is. Dit is in ons voorbeeld het geval gezien het gezin 262.5 euro bruto aan dividenden ontvangt uit 2018 ontvangt.
In 2020 kan u de roerende voorheffing op het andere deel recupereren. (Samen met de eerste helft van de roerende voorheffing uit boekjaar 2019-2020)

Wat als ik bij meerdere vennootschappen aandelen bezit.

Indien het gezin aandelen bij diverse vennootschappen aanhoudt, dienen deze allemaal in de belastingaangifte te worden opgenomen, maar blijft de fiscale vrijstelling beperkt tot de drempel van 640 euro (voor alleenstaande) of 1280 euro (voor een koppel).

Wat als verschillende gezinsleden aandelen houden?

Indien meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen dienen deze alle in hun totaliteit aangegeven te worden in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 640 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.280 euro per aangifte ingeval van een koppel). De recuperatie van de ingehouden roerende voorheffing zal dus ook beperkt worden tot maximaal 1.280 euro x 30% = 384 euro.
Ook de ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen die fiscaal onder de aangifte van de ouders vallen kunnen op gelijkaardige wijze worden aangegeven en gerecupereerd. De maximale vrijstelling van 1.280 euro per koppel blijft evenwel van toepassing op de totaliteit van alle aangegeven dividenden.

Wat als mijn aandelen gehouden worden door een vennootschap

De nieuwe vrijstelling van 640 euro geldt enkel voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die de de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de aangifte in de vennootschapsbelasting. Organisaties die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de ingehouden roerende voorheffing niet recupereren.

Wat als ik Aandeelhouders ben vanuit het buitenland

Aandeelhouders die in het buitenland wonen en die een aangifte indienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de recuperatie van de roerende voorheffing via die aangifte moeten gebeuren

Welk percentage aan roerende voorheffing betaal ik.

Dividenden zijn normaal aan 30% roerende voorheffing onderworpen maar er kunnen andere tarieven van toepassing zijn.

GreenPulse 2018 – Privacy policy

Conception Agraff Studios